Όροι & Προϋποθέσεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Καλώς ήρθατε στην εφαρμογή και στην Ιστοσελίδα μας (η «Εφαρμογή»).

1.2 Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις έχουν την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 18.1.

1.3 Στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις:

(α) Ως «εμείς», «εμάς» και «μας» νοείται η Εταιρεία ICAP CRIF A.E. μια εταιρεία που έχει συσταθεί  σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 2, 17676, με ΑΦΜ 996952940 (Αρ. ΓΕΜΗ: 147989301000)

(β) Ως «εσείς» και «εσάς» νοείται η οντότητα που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας ή μέσω της πλατφόρμας Credit Gateway, η οποία συνάπτει Σύμβαση μαζί μας που θα επιτρέπει στην ίδια και στους Χρήστες της να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία

1.4 Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από:

(α) τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, και

(β) την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας,

που αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς («Σύμβαση»). Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, εσείς και οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος χρήστης για την ίδια νομική οντότητα,  θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της Εφαρμογής. Η δήλωση απορρήτου μας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (Δήλωση Απορρήτου»): https://www.creditpassport.com/el/privacy-policy

1.5 Το πρόσωπο που υποβάλλει την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας:

(α) εγγυάται και δηλώνει ότι έχει την εξουσία να ενεργεί για λογαριασμό σας,

(β) επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις,

(γ) επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τη Δήλωση Απορρήτου μας, και

(δ) θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με τους όρους της Σύμβασης για λογαριασμό σας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

2.1 Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα σας παρέχουμε, μέσω της Εφαρμογής, μια υπηρεσία αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο, από την οποία θα δημιουργείται μια αναφορά («Credit Passport») που θα δίνει μια αλφαβητική βαθμολογική κλίμακα και μια πιθανότητα αθέτησης για κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης του Credit Passport.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

3.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υποβολή της Ηλεκτρονικής Φόρμας Παραγγελίας («Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»), διατηρείται σε ισχύ για τουλάχιστον ένα μήνα («Αρχική Διάρκεια») και στη συνέχεια ανανεώνεται αυτόματα για διαδοχικές περιόδους ενός μήνα (εκάστη «Διάρκεια Ανανέωσης»), εκτός εάν καταγγελθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

3.2 Μπορείτε να καταγγείλετε τη Σύμβαση στο τέλος της Αρχικής Διάρκειας ή της εκάστοτε τρέχουσας Διάρκειας Ανανέωσης, ειδοποιώντας μας ανά πάσα στιγμή. Εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε τη Σύμβαση κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης δύο μηνών προς εσάς, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της Περιόδου Ανανέωσης κατά την οποία λήγει η εν λόγω ειδοποίηση.

3.3 Χωρίς να θίγεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα που έχει στη διάθεσή του, οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ, με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος:

(i) αδυνατεί να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό βάσει της Σύμβασης κατά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής και παραμένει σε αυτή την κατάσταση αδυναμίας  για  τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση για την πραγματοποίηση της εν λόγω πληρωμής,

(ii) διαπράττει ουσιώδη παραβίαση οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας Σύμβασης, η οποία παραβίαση είναι μη επανορθώσιμη ή (εάν η εν λόγω παραβίαση είναι επανορθώσιμη) αδυνατεί να επανορθώσει την εν λόγω παραβίαση εντός περιόδου 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς επανόρθωση, ή

(iii) καθίσταται αφερέγγυο.

3.4 Με την καταγγελία της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο:

(α) οι άδειες που χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου 6.1 παύουν αμέσως να ισχύουν, και

(β) τυχόν δικαιώματα, ένδικα βοηθήματα, υποχρεώσεις ή ευθύνες των μερών που έχουν προκύψει έως την ημερομηνία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης για τυχόν παραβίαση της Σύμβασης που υπήρχε κατά ή πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας, δεν επηρεάζονται ούτε θίγονται.

4. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ CREDIT PASSPORT

4.1 Γνωρίζετε ότι η χρήση των Δεδομένων Τραπεζικού Λογαριασμού και, κατά συνέπεια, η παροχή των Υπηρεσιών, υπόκεινται στην υπογραφή, από Εσάς, της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA) με τον Εγγεγραμμένο Πάροχο Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού (RAISP), μέσω της οποίας εξουσιοδοτείτε ρητά τον RAISP να συλλέγει τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού και να μεταβιβάζει τα εν λόγω Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού σε Εμάς και στους Υπεργολάβους μας για την παροχή των Υπηρεσιών. Η παροχή των Υπηρεσιών είναι αυστηρά συνδεδεμένη και υπόκειται στην εφαρμογή της EULA που έχει συναφθεί ανάμεσα σε Εσάς και τον RAISP για την πρόσβαση στα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού.

4.2 Προκειμένου να σας παρέχουμε το Credit Passport, πρέπει να μας χορηγήσετε, μέσω της Εφαρμογής, τη ρητή συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τους Επιτρεπόμενους Σκοπούς.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.1 Αφού υποβάλετε αίτημα για ένα Credit Passport χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εμείς:

(α) θα συλλέξουμε όλα τα διαθέσιμα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού απευθείας από τον RAISP,

(β) θα συλλέξουμε δεδομένα που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και οικονομική σας θέση από σχετικές πηγές τρίτων («Δεδομένα Τρίτων»),

(γ) θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού και τα Δεδομένα Τρίτων (από κοινού τα «Δεδομένα ΜμΕ») στα συστήματά μας «ως έχουν» και δεν θα επαληθεύσουμε, ελέγξουμε ή διενεργήσουμε καμία ανάλυση δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τα Δεδομένα ΜμΕ ή/και την ακρίβεια, την ποιότητα ή την πληρότητά τους,

(δ) θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα ΜμΕ για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα χρησιμοποιώντας το δικό μας μοντέλο βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,

(ε) θα σας παράσχουμε ένα Credit Passport,

(στ) θα σας παρέχουμε σε τακτική βάση ένα ενημερωμένο Credit Passport καθόλη τη Διάρκεια ισχύος,

(ζ) θα ανταποκρινόμαστε άμεσα σε τυχόν ερωτήματα που ενδέχεται να έχετε σχετικά με το περιεχόμενο του Credit Passport, κατά τη στιγμή της έκδοσής του και αργότερα,

(η) εάν μας ειδοποιήσετε για ύπαρξη τυχόν σφάλματος στο Credit Passport, θα σας παράσχουμε αμέσως υποστήριξη χωρίς κόστος για Εσάς,

(θ) επιπλέον, εάν στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας έχετε επιλέξει να εγγραφείτε για τη συνδρομή Plus:

(i) θα σας παράσχουμε μια σύνοψη αναφοράς Credit Passport σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης και το επίπεδο της πιστοληπτικής σας ικανότητας («Credit Passport Αναφορά»), και

(ii) μόνο όταν λαμβάνετε βαθμολογία A++, A+, A ή B, σας απονέμεται ένα badge σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχει την ίδια βαθμολογική κλίμακα με την αναφορά του Credit Passport («Badge») το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.1,

(ι) να σας παρέχουμε πληροφορίες μέσα από την Εφαρμογή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για συναφή προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από τους Τρίτους Συνεργάτες μας, που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.

5.2 Θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα ΜμΕ μόνο ως εξής:

(α) για την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς,

(β) για να βελτιώσουμε την Εφαρμογή, τις Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μας γενικά,

(γ) για να ανωνυμοποιήσουμε τα Δεδομένα ΜμΕ και να τα χρησιμοποιήσουμε για στατιστικούς σκοπούς, ή/και

(δ) για να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα ΜμΕ (i) σε τρίτους που μας βοηθούν στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών σε εσάς, (ii) σε τρίτους για στατιστικούς σκοπούς ή/και (iii) σε τρίτους (για παράδειγμα δανειστές ή εταιρείες παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών) για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της εταιρείας σας για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες, μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας,

(ε) για να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Δήλωση Απορρήτου, (οι «Επιτρεπόμενοι Σκοποί»).

6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

6.1 Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σας παραχωρούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη υποαδειοδοτήσιμη, ανακλητή άδεια για ολόκληρη τη Διάρκεια, ώστε εσείς και οι Χρήστες σας να μπορείτε:

(α) να αποθηκεύετε το Credit Passport σε συσκευή όπου ανήκει ή ελέγχεται από εσάς.

(β) να κοινοποιείτε το Credit Passport (χωρίς τροποποιήσεις ή διαγραφές) μόνο σε περιορισμένο αριθμό τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) αποκλειστικά για τους σκοπούς αξιολόγησης του οργανισμού σας από τους εν λόγω τρίτους με σκοπό τη χορήγηση πιστώσεων, σε αυστηρά εμπιστευτική βάση, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω τρίτος δεν γνωστοποιεί το Credit Passport (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, και

(γ) μόνο εάν έχετε επιλέξει να εγγραφείτε για τη Συνδρομή Plus ή τη Συνδρομή Premium:

(i) να διανέμετε την Αναφορά του Credit Passport (χωρίς τροποποιήσεις ή διαγραφές) σε οποιονδήποτε τρίτο, και

(ii) να προβάλλετε το Badge στην ιστοσελίδα σας.

6.2 Δεν πρέπει (και οφείλετε να φροντίζετε ώστε οι Χρήστες σας να μην το κάνουν):

(α) να γνωστοποιείτε ή να διανέμετε οποιοδήποτε Credit Passport (εν μέρει ή εν όλω) σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1(β),

(β) να διανέμετε την Αναφορά του Credit Passport ή να προβάλλετε το Badge κατά τρόπο που δεν συνάδει με την άδεια που παραχωρείται στην παράγραφο 6.1(γ),

(γ) να υποαδειοδοτείτε σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε δικαιώματα στην Εφαρμογής/και της Αξιολόγησης,

(δ) να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή/και την Αξιολόγηση σε σχέση με οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς σε σχέση με κινητές αξίες ή περιουσιακά στοιχεία οποιουδήποτε είδους (και αναγνωρίζετε ότι το Credit Passport δεν είναι κατάλληλο ούτε ενδείκνυται για αυτούς τους σκοπούς),

(ε) να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για οποιονδήποτε άλλο εμπορικό σκοπό εκτός από την απόκτηση των Υπηρεσιών,

(στ) να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή με τρόπο που προωθεί ή ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης (ενδεικτικά) της παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας,

(ζ) να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: (i) στην Εφαρμογή, ή (ii) σε τυχόν δίκτυα, διακομιστές ή συστήματα υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα με την Εφαρμογή,

(η) να τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε ή να κάνετε αποσυμπίληση οποιουδήποτε τμήματος της Εφαρμογής ή να αναδιαμορφώσετε ή πλαισιώσετε οποιοδήποτε τμήμα των σελίδων που αποτελούν την Εφαρμογή, πλην στον βαθμό που επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή από τον νόμο, ή

(θ) με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1(β), να αντιγράψτε, αναπαραγάγετε, ανασυσκευάσετε, αναμεταδώσετε, μεταφέρετε, διαδώσετε, διανείμετε, αναδιανείμετε, πωλήσετε, μεταπωλήσετε, μισθώσετε, ενοικιάσετε, αδειοδοτήσετε, υποαδειοδοτήσετε, μεταβάλετε, τροποποιήσετε ή προσαρμόσετε την Αξιολόγηση ή να την αποθηκεύσετε για οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση από εσάς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιονδήποτε σκοπό, εν όλω ή εν μέρει, με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός (i) όπως ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή (ii) με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας, η οποία μπορεί να δοθεί υπό όρους.

6.3 Θα είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις πράξεις και παραλείψεις των Χρηστών σας σε σχέση με την πρόσβασή τους ή/και τη χρήση της Εφαρμογής, της Αξιολόγησης ή/και των Υπηρεσιών σαν να ήταν δικές σας πράξεις ή/και παραλείψεις.

6.4 Συμφωνείτε ρητά, εκ μέρους σας και εκ μέρους των Χρηστών σας, ότι κάθε Αξιολόγηση:

(α) είναι και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά ως δήλωση γνώμης και όχι ως δήλωση πραγματικών περιστατικών ή ως σύσταση για αγορά, κατοχή ή πώληση οποιωνδήποτε κινητών αξιών, και

(β) θα σταθμίζεται αποκλειστικά ως ένας παράγοντας σε οποιαδήποτε επενδυτική ή πιστωτική απόφαση που λαμβάνεται από εσάς ή για λογαριασμό σας ή από οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο στον οποίο παρέχεται οποιαδήποτε Αξιολόγηση. Συνεπώς, κάθε μέρος θα προβαίνει σε δική του μελέτη και αξιολόγηση αναφορικά με οποιαδήποτε επενδυτική ή πιστωτική απόφαση.

6.5 Μας εκχωρείτε ρητά μια μη αποκλειστική, ατελή άδεια χρήσης των Δεδομένων ΜμΕ για τους σκοπούς που εύλογα απαιτούνται προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή να παρέχουμε άλλες υπηρεσίες σε εσάς ή σε τρίτους.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

7.1 Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και ανά πάσα στιγμή κατά τη Διάρκεια, εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

(α) είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της οντότητας που δηλώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας και έχετε την άδεια της οντότητας που περιγράφεται λεπτομερώς στη φόρμα να ζητήσετε Πρόσβαση σε Credit Passport για λογαριασμό της.

(β) θα μας παρέχετε όλες τις πληροφορίες και πρόσβαση σε όλα τα Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού που μπορούν εύλογα να θεωρηθούν ότι σχετίζονται με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτό δεν περιλαμβάνει προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς,

(γ) αναφορικά με όλα τα Πρόσθετα Δεδομένα Σας, έχετε αποκτήσει όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που είναι απαραίτητα για εμάς, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους υπεργολάβους μας με σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά όλων των Πρόσθετων Δεδομένων Σας, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης.

(δ) όλα τα Πρόσθετα Δεδομένα Σας που μας παρέχετε μέσω της Εφαρμογής δεν περιέχουν ιούς ή υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, παραβιάζει, παρενοχλεί, διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα ή προκαλεί ζημία ή τραυματισμό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή ιδιοκτησία,

(ε) έχετε αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις άδειες από τους Χρήστες για τους σκοπούς της Σύμβασης,

(στ) έχετε το δικαίωμα διαβίβασης όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαβιβάζετε, ώστε εμείς και οι Τρίτοι Πάροχοι και Συνεργάτες που περιγράφονται στη Δήλωση Απορρήτου μας να μπορούμε νόμιμα να χρησιμοποιούμε, να επεξεργαζόμαστε και να διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τη Σύμβαση, και τα σχετικά υποκείμενα των δεδομένων, τα οποία δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Χρηστών), έχουν ενημερωθεί πλήρως και, κατά περίπτωση, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση, όπως απαιτείται από όλη την ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων και

(ζ) ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση της Εφαρμογής θα συμμορφώνεστε με όλους τους Εφαρμοστέους Νόμους και θα φροντίζετε ώστε όλοι οι Χρήστες σας να συμμορφώνονται με όλους τους Εφαρμοστέους Νόμους.

8. ΑΜΟΙΒΕΣ

8.1 Εάν στην Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας αναφέρεται ότι οι Αμοιβές καταβάλλονται από εσάς, θα μας καταβάλλετε τις Αμοιβές σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(α) θα καταβάλλετε την Αμοιβή που εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας για το επίπεδο συνδρομής που έχετε επιλέξει στην Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής,

(β) θα σας τιμολογούμε σε μηνιαία βάση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε μέσω της Εφαρμογής, για τις καταβλητέες Αμοιβές του εκάστοτε μήνα,

(γ) οι αμοιβές θα λαμβάνονται αυτόματα μέσω του συνεργάτη πληρωμών, της Stripe, Inc., με χρήση της καταχωρημένης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτα σας. Όλες αυτές οι αμοιβές:

(i) δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και θα πρέπει επιπλέον να καταβάλλετε ποσό ίσο με τυχόν ΦΠΑ που επιβάλλεται στα εν λόγω ποσά κατά την παράδοση τιμολογίου με ΦΠΑ, και

(ii) καταβάλλονται στο ακέραιο χωρίς συμψηφισμό, ανταπαίτηση, έκπτωση ή παρακράτηση,

(δ) μπορούμε να αυξήσουμε τις Αμοιβές με ισχύ από την έναρξη οποιασδήποτε Διάρκειας Ανανέωσης με έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον 28 ημερών πριν από την έναρξη της ισχύουσας Διάρκειας Ανανέωσης.

8.2  Σε περίπτωση που σας παρέχουμε την Εφαρμογή ή/και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες δωρεάν, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε χρεώσεις για την Εφαρμογή ή/και οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς με ισχύ από την επόμενη Διάρκεια Ανανέωσης. Εάν σας ειδοποιήσουμε για τυχόν πληρωτέες Αμοιβές και εσείς τις αποδεχτείτε, η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής ή/και οποιωνδήποτε Υπηρεσιών υπόκειται στην καταβολή των εν λόγω Αμοιβών από την εφαρμοστέα Διάρκεια Ανανέωσης.

9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Αναγνωρίζετε ότι οι όροι της συμφωνίας σας με τον αντίστοιχο πάροχο δικτύου κινητής τηλεφωνίας («Πάροχος Κινητών Επικοινωνιών») θα συνεχίσουν να ισχύουν για εσάς όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να χρεωθείτε από τον Πάροχο Κινητών Επικοινωνιών για την πρόσβαση σε υπηρεσίες σύνδεσης δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης κατά την πρόσβαση στην Εφαρμογή, ή για τυχόν χρεώσεις τρίτων που ενδέχεται να προκύψουν. Αποδέχεστε την ευθύνη για τυχόν τέτοιες χρεώσεις που προκύπτουν. Εάν δεν είστε το πρόσωπο που εξοφλεί τον λογαριασμό για το κινητό τηλέφωνο ή τη φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην Εφαρμογή, θα θεωρείται ότι έχετε λάβει άδεια από το πρόσωπο που εξοφλεί τον λογαριασμό για τη χρήση της Εφαρμογής.

10. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

10.1 Οι Υπεργολάβοι μας κατέχουν όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των Υλικών. Απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή, επεξεργασία, διαφοροποίηση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, προβολή, διανομή, αποθήκευση, μετάδοση, εμπορική εκμετάλλευση ή διάδοση των Υλικών υπό οποιαδήποτε μορφή, εκτός:

(α) όπως επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή

(β) με την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

10.2 Εμείς και οι Υπεργολάβοι μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα επί των Υλικών για τα οποία δεν έχετε λάβει ρητή άδεια χρήσης σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Εφαρμογή ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι συνεργάτες («Ιστοσελίδες Τρίτων»). Δεν έχουμε καμία επιρροή ή έλεγχο σε ιστοσελίδες Τρίτων και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Εφαρμογή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων Τρίτων.

12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

12.1 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου και, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα θέτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου στη διάθεση οποιουδήποτε τρίτου ούτε θα χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εφαρμογή της Σύμβασης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους στις οποίες έχει πρόσβαση δεν γνωστοποιούνται ούτε διανέμονται από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους του κατά παράβαση των όρων της Σύμβασης. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση ή γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών που προκαλείται από οποιονδήποτε τρίτο. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ενός συμβαλλόμενου μέρους δεν θεωρείται ότι περιλαμβάνουν πληροφορίες που: (i) είναι ή γίνονται δημοσίως γνωστές με άλλο τρόπο εκτός από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του παραλήπτη, (ii) βρίσκονταν στη νόμιμη κατοχή του άλλου μέρους πριν από τη γνωστοποίηση, (iii) γνωστοποιούνται νομίμως στον παραλήπτη από τρίτο χωρίς περιορισμό στην γνωστοποίηση, (iv) αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τον παραλήπτη, η οποία ανεξάρτητη εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί με γραπτά αποδεικτικά στοιχεία, ή (v) απαιτείται να γνωστοποιηθούν από τον νόμο, από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ή από οποιοδήποτε ρυθμιστικό ή διοικητικό φορέα.

12.2 Εκτός από τα οριζόμενα στη Σύμβαση, κανένα μέρος δεν θα προβεί, ούτε θα επιτρέψει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί, σε οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τη Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των άλλων μερών (η συγκατάθεση αυτή δεν πρέπει να παρακρατηθεί ή να καθυστερήσει αδικαιολόγητα), εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, οποιαδήποτε κυβερνητική ή ρυθμιστική αρχή (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε σχετικής ανταλλαγής τίτλων), οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή αρμόδιας δικαιοδοσίας.

13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τους σκοπούς της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων, είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τα δεδομένα που εσείς ή οποιοσδήποτε από τους Χρήστες σας υποβάλλει σε εμάς μέσω της Εφαρμογής. Θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχονται από εσάς ή/και τους Χρήστες σας μόνο σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

14.1 Καμία διάταξη της Σύμβασης δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας, (ii) για απάτη ή δόλια ή ψευδή δήλωση ή (iii) στον βαθμό που η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από τους Εφαρμοστέους Νόμους.

14.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14.1, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση (είτε η ευθύνη αυτή προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ή άλλως) για οποιαδήποτε απώλεια κερδών, πωλήσεων, κύκλου εργασιών, συμβάσεων, πελατών, δραστηριοτήτων, αναμενόμενης εξοικονόμησης, φήμης, λογισμικού, δεδομένών ή πληροφοριών (σε κάθε περίπτωση, είτε άμεσα είτε έμμεσα) ή για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν το σχετικό συμβαλλόμενο μέρος γνώριζε την πιθανότητα ενός τέτοιου ζητήματος.

14.3 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 14.1 και 14.2, η συνολική ευθύνη μας προς εσάς στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση (είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για παραβίαση εκ του νόμου καθήκοντος, ή άλλως) περιορίζεται, σε σχέση με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν σε κάθε Έτος Συνδρομής, σε (i) 1.000 Ευρώ, και (ii) στις Αμοιβές που καταβάλλονται ή είναι καταβλητέες από εσάς κατά το εν λόγω Έτος Συνδρομής, όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο, εκτός από την ευθύνη μας σε σχέση με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια πρόσβαση ή χρήση των Δεδομένων του Τραπεζικού Λογαριασμού σας η οποία περιορίζεται (είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), για παραβίαση εκ του νόμου καθήκοντος, ή άλλως) στο επίπεδο της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης μας, αναλογικά ανάμεσα σε εσάς και τυχόν άλλους χρήστες των υπηρεσιών μας που επηρεάζονται από το ίδιο περιστατικό, το οποίο γεννάται η σχετική ευθύνη. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εισπράξει από το άλλο μέρος ούτε ευθύνεται έναντι αυτού για οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ή κύρωση που του επιβλήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 82 και 83 του ΓΚΠΔ. Όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη του, ούτε παραιτείται από τα δικαιώματά του σε σχέση με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 82 του ΓΚΠΔ.

14.4 Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά και συγκεκριμένα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους Εφαρμοστέους Νόμους:

(α) η Εφαρμογή, η Αξιολόγηση και οι Υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς «ως έχουν», και

(β) όλες οι εγγυήσεις, δηλώσεις, προϋποθέσεις και όλοι οι άλλοι όροι οποιουδήποτε είδους που υπονοούνται από το νόμο, το κοινό δίκαιο ή άλλως εξαιρούνται από τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιασδήποτε εγγύησης, όρου ή προϋπόθεσης ως προς την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την ικανοποιητική ποιότητα, την απόδοση ή/και την καταλληλότητα για το σκοπό της Εφαρμογής, της Αξιολόγησης ή/και των Υπηρεσιών.

14.5 Η μη παροχή των Υπηρεσιών λόγω περιστάσεων που εκφεύγουν από τον εύλογο έλεγχό μας δεν αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι για τη μη παροχή. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες παράδοσης ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και αναγνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα που είναι εγγενή στη χρήση των εν λόγω εγκαταστάσεων επικοινωνιών. Επιπλέον, δεν αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης ούτε θα είμαστε υπεύθυνοι για την αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου δεν είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των Δεδομένων ΜμΕ, είτε επειδή δεν έχετε δώσει ή εφαρμόσει εκ νέου τη σχετική συγκατάθεση είτε επειδή ο σχετικός τρίτος πάροχος δεδομένων περιορίζει την πρόσβαση για λόγους που δεν ελέγχουμε.

14.6 Η Αξιολόγηση αντικατοπτρίζει μία εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Η Αξιολόγηση δεν παρέχει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, δεν έχει εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ούτε να θεωρείται ως τέτοια. Η Αξιολόγηση παρέχεται μόνο για δική σας αποκλειστική χρήση.

14.7 Η Αξιολόγηση βασίζεται σε δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή από πηγές τρίτων που δεν ελέγχουμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκαλείται από (i) σφάλματα ή παραλείψεις σε δεδομένα, πληροφορίες ή οδηγίες που παρέχονται από εσάς ή τους Χρήστες σας σε σχέση με την Εφαρμογή, την Αξιολόγηση ή τις Υπηρεσίες ή (ii) τυχόν ενέργειες που αναλαμβάνουμε καθ’ υπόδειξή σας.

14.8 Αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση από εσάς της Εφαρμογής, της Αξιολόγησης και των Υπηρεσιών, καθώς και για τα συμπεράσματα που εξάγονται από την εν λόγω χρήση.

14.9 Οφείλετε να μας αποζημιώνετε έναντι ζημιών, απωλειών, εξόδων, δαπανών και ευθυνών (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων σχετικών νομικών αμοιβών) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα σε εμάς ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με:

(α) την εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής ή/και της Αξιολόγησης με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τους Εφαρμοστέους Νόμους, ή/και

(β) τυχόν αξίωση από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτει από πρόσβαση δική σας ή/και των Χρηστών σας ή/και τη χρήση της Εφαρμογής, της Αξιολόγησης ή/και των Υπηρεσιών.

14.10 Θα έχετε τον αποκλειστικό έλεγχο και την εξουσία όσον αφορά την υπεράσπιση, τον διακανονισμό ή τον συμβιβασμό οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου για την οποία ισχύει η αποζημίωση της παραγράφου 14.9, υπό την προϋπόθεση ότι, εκτός εάν έχουμε απαλλαγεί πλήρως από οποιαδήποτε αξίωση και δεν απαιτείται να προβούμε σε οποιαδήποτε παραδοχή ευθύνης, θα πρέπει να λάβετε την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας για οποιονδήποτε τέτοιο διακανονισμό ή συμβιβασμό.

15. ΑΝΑΣΤΟΛH ΥΠΗΡΕΣIΑΣ

Εάν γνωρίζουμε ή ευλόγως υποπτευόμαστε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την παροχή πρόσβασης στην Εφαρμογή, την Αξιολόγηση ή/και οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας με οποιονδήποτε τρόπο εάν επιλέξουμε να το κάνουμε.

16. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

16.1 Εάν έχετε κάποιο παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info-gr@creditpassport.com ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδέχεται να σας κοινοποιούμε κατά καιρούς.

16.2 Θα επιδιώξουμε να επιλύσουμε το παράπονό σας και να σας δώσουμε την τελική μας απάντηση εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εντός 15 Εργάσιμων Ημερών και, σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε στο παράπονό σας εντός 35 Εργάσιμων Ημερών από την παραλαβή του

16.3 Ανάλογα με τη φύση του παραπόνου σας και εάν η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε την υπόθεσή σας στον Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή.

17. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1Ανωτέρα βία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας βάσει της Σύμβασης εάν δεν μας επιτραπεί ή καθυστερήσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας εκ της Σύμβασης ή να ασκήσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα λόγω πράξεων, γεγονότων, παραλείψεων ή ατυχημάτων πέραν του εύλογου ελέγχου μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ειδοποιήσουμε για οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός και την αναμενόμενη διάρκειά του.

17.2 Μεταβολές. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε κατά καιρούς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε μία τέτοια περίπτωση, η ενημερωμένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως και οι τρέχοντες Όροι και Προϋποθέσεις θα είναι διαθέσιμοι μέσω ενός συνδέσμου στην Εφαρμογή προς αυτήν τη σελίδα. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις έτσι ώστε να λαμβάνετε γνώση τυχόν ενημερωμένων εκδόσεων των Όρων και Προϋποθέσεων και με τη συνεχιζόμενη χρήση της Εφαρμογής θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τυχόν ενημερωμένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων.

17.3 Καμία παραίτηση. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ενός μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα που προβλέπεται από τη Σύμβαση ή από το νόμο δεν συνιστά παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή ένδικο βοήθημα, ούτε εμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω άσκηση αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ένδικου βοηθήματος. Η μεμονωμένη ή μερική άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει την περαιτέρω άσκηση του εν λόγω ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή ενδίκου βοηθήματος.

17.4 Δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση, τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στη Σύμβαση είναι συμπληρωματικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από τον νόμο.

17.5 Μερική ακυρότητα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη (ή μέρος διάταξης) της Σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή παράνομη, οι άλλες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ. Εάν οποιαδήποτε άκυρη, μη εφαρμόσιμη ή παράνομη διάταξη θα ήταν έγκυρη, εφαρμόσιμη ή νόμιμη εάν ένα μέρος της διαγραφόταν, η διάταξη εφαρμόζεται με οποιαδήποτε τροποποίηση είναι αναγκαία για την υλοποίηση της εμπορικής πρόθεσης των μερών.

17.6 Πλήρης συμφωνία. Η Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο που αναφέρεται σε αυτήν, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει κάθε προηγούμενης διευθέτησης, συνεννόησης ή συμφωνίας μεταξύ τους σχετικά με το αντικείμενο που καλύπτουν. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι κατά τη σύναψη της Σύμβασης δεν βασίζεται σε καμία δέσμευση, υπόσχεση, διαβεβαίωση, δήλωση, εγγύηση ή συνεννόηση (που γίνεται είτε από αμέλεια είτε από αφέλεια και είτε γραπτώς είτε όχι) οποιουδήποτε προσώπου (είτε είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης είτε όχι) σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στη Σύμβαση.

17.7 Εκχώρηση. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χρεώσει, αναθέσει υπεργολαβικά ή διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου μέρους (η οποία δεν πρέπει να παρακρατείται ή να καθυστερήσει αδικαιολόγητα).

17.8 Καμία εταιρική σχέση ή σχέση αντιπροσωπείας. Καμία διάταξη της Σύμβασης δεν προορίζεται ούτε αποσκοπεί στη δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή στην εξουσιοδότηση οποιουδήποτε μέρους να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του άλλου και κανένα μέρος δεν έχει την εξουσία να ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό ή άλλως να δεσμεύει το άλλο με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παροχής δήλωσης ή εγγύησης, της ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης και της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή εξουσίας).

17.9 Κοινοποιήσεις. Κάθε κοινοποίηση στο πλαίσιο της Σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και θα παραδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής:

    • σε εμάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info-gr@creditpassport.com και
    • σε σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρέχετε στην Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής,

ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί κατά καιρούς στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Μια κοινοποίηση που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά τη στιγμή που το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα του παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραληφθεί από τον αποστολέα μήνυμα σφάλματος που να υποδεικνύει αδυναμία παράδοσης.

17.10 Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η Σύμβαση και τυχόν διαφορές ή απαιτήσεις προκύψουν από αυτή ή σε σχέση με αυτή ή με το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή της (περιλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

17.11 Δικαιοδοσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανέκκλητα συμφωνούν ότι τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία διευθέτησης οποιασδήποτε διαφοράς ή απαίτησης που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή της (περιλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή απαιτήσεων).

18. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

18.1 Για τους σκοπούς της Σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1.4.

«Εφαρμογή» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1.1

Ως «Εφαρμοστέοι Νόμοι» νοούνται όλοι οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που ισχύουν στην Ελλάδα και σε άλλες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νόμων σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία εσείς ή οι Χρήστες σας χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή απολαμβάνετε το όφελος των Υπηρεσιών.

Ως «Αξιολόγηση» νοείται το Credit Passport, η Αναφορά του Credit Passport, το Badge ή/και οποιαδήποτε δεδομένα, γνωμοδοτήσεις, αποτιμήσεις, προσφορές, στατιστικές, ποσοτικές ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και προκύπτουν από την Εφαρμογή που Σας παρέχουμε.

 «Badge» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5.1(i)(ii).

«Δεδομένα Τραπεζικού Λογαριασμού» νοούνται τα δεδομένα οικονομικού λογαριασμού του Χρήστη από έναν ή περισσότερους διαδικτυακούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, που συλλέγονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του Χρήστη σε ένα RAISP, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

α) στοιχεία οικονομικού λογαριασμού (επί παραδείγματι, αριθμός λογαριασμού, τύπος, νόμισμα, υπόλοιπο) και

β) λεπτομέρειες συναλλαγής (επί παραδείγματι, ποσό συναλλαγής, ημερομηνία, περιγραφή, νόμισμα), συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών Προσωπικών Δεδομένων όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ και, εάν είναι διαθέσιμα

γ) δεδομένα του Χρήση (όπως όνομα, επώνυμο –ή επωνυμία εταιρείας- διεύθυνση, τηλέφωνο)

Ως «Βασική Συνδρομή» νοείται το επίπεδο συνδρομής που προσδιορίζεται ως τέτοιο στην Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας.

Ως «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημης αργίας στην Ελλάδα

Ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται οι πληροφορίες που είναι ιδιόκτητες ή εμπιστευτικές και είτε επισημαίνονται σαφώς ως τέτοιες είτε προσδιορίζονται ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους εφαρμοστέους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων. «Credit Passport®» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 2.1

«Credit Passport Αναφορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5.1(i)(i).

Ως «Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων» νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ο Νόμος 4624/2019, ο οποίος θεσπίζει συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και κάθε καθοδήγηση, γνωμοδότηση, απόφαση και κώδικα πρακτική που εκδίδεται από την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ή την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε κάθε περίπτωση όπως τροποποιείται, επεκτείνεται ή αναπαράγεται κατά καιρούς, και κάθε δευτερεύουσα νομοθεσία που θεσπίζεται κατά καιρούς.

«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3.1.

«EULA» σημαίνει τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη που θα υπογραφεί ανάμεσα σε Εσάς και τον Εγγεγραμμένο Πάροχο Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού (RAISP).

Ως «Αμοιβές» νοούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται από εσάς σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως αυτές ορίζονται στην Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας ή σας κοινοποιούνται κατά καιρούς από εμάς.

«Αρχική Διάρκεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3.1.

Ως «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας» νοούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, αιτήσεις για υποδείγματα χρησιμότητας, domain names , εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες (είτε έχουν κατατεθεί είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αποτροπής της παραπλάνησης), δικαιώματα τεχνογνωσίας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απορρήτων, της τεχνολογίας, των μεθόδων κατασκευής, των προδιαγραφών και άλλων πληροφοριών), σχέδια (καταχωρισμένα ή μη και συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για καταχωρισμένα σχέδια και υποδείγματα), δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα χρήσης και προστασίας του απορρήτου εμπιστευτικών πληροφοριών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε σχέδιο ή λογισμικό υπολογιστή), δικαιώματα τοπογραφίας και άλλα δικαιώματα σε μικροπλακέτες ημιαγωγών, δικαιώματα σε εφευρέσεις, το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για προηγούμενες παραβιάσεις οποιουδήποτε ή όλων αυτών των δικαιωμάτων και όλα τα δικαιώματα με ισοδύναμη ή παρόμοια ισχύ οπουδήποτε και αν βρίσκονται (καταχωρισμένα ή μη ή καταχωρίσιμα).

«Υλικά» νοείται η Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένου του υποκείμενου κώδικα λογισμικού) και η Αξιολόγηση (εξαιρουμένων των Δεδομένων Τραπεζικού Λογαριασμού και των Πρόσθετων Δεδομένων Σας).

Ως «Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας» νοείται η ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας την οποία συμπληρώνετε εσείς και υποβάλλετε σε εμάς μέσω της Εφαρμογής.

«Επιτρεπόμενοι Σκοποί» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5.2.

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους εφαρμοστέους Νόμους περί Προστασίας Δεδομένων.

Ως «Συνδρομή Plus» νοείται το επίπεδο συνδρομής που προσδιορίζεται ως τέτοιο στη σελίδα περιγραφής των επιλογών συνδρομής.

Ως «Συνδρομή Premium» νοείται το επίπεδο συνδρομής που προσδιορίζεται ως τέτοιο στη σελίδα περιγραφής των επιλογών συνδρομής.

«Δήλωση Απορρήτου» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1.4.

«RAISP» σημαίνει την CRIF REALTIME IRELAND LIMITED.

«Διάρκεια Ανανέωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 3.1.

Ως «Υπηρεσίες» νοούνται (i) οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 και (ii) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες σας παρέχουμε κατά καιρούς σε σχέση με την Εφαρμογή ή/και την Αξιολόγηση.

«Δεδομένα ΜμΕ» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5.2(γ).

Ως «Υπεργολάβοι» νοούνται: οι CRIF REALTIME LIMITED, CRIF S.P.A., MICROSOFT AZURE, SHARPSPRING.

Ως «Επίπεδο Συνδρομής» νοείται το επίπεδο συνδρομής που έχετε επιλέξει στην Ηλεκτρονική Φόρμα Παραγγελίας, Βασική Συνδρομή, Συνδρομή Plus ή Συνδρομή Premium.

Ως «Έτος Συνδρομής» νοείται μια περίοδος 12 μηνών που αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή την επετειακή Ημερομηνία της Έναρξης Ισχύος.

«Όροι και Προϋποθέσεις» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1.2.

Ως «Διάρκεια» νοείται η Αρχική Διάρκεια και κάθε Διάρκεια Ανανέωσης που υπόκειται σε πρόωρη καταγγελία σύμφωνα με τη Σύμβαση.

«Δεδομένα Τρίτων» έχει την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 5.1(β).

Ως «Τρίτοι Συνεργάτες» νοούνται οι τρίτοι οργανισμοί με τους οποίους διατηρούμε εμπορική σχέση που περιλαμβάνει την προώθηση σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς.

Ως «Τρίτοι Πάροχοι» νοούνται οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που περιγράφονται στη Δήλωση Απορρήτου, στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας.

Ως «Χρήστης» νοείται κάθε άτομο στο οποίο εσείς επιτρέπετε την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Εφαρμογής.

Ως «Ιός» νοείται κάθε πρόγραμμα, ρουτίνα, διάταξη ή επιβλαβής κώδικας που (i) έχει σχεδιαστεί να διαγράφει, να αδρανοποιεί, να απενεργοποιεί, να παρέχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρεμβαίνει ή να βλάπτει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε λογισμικό, πρόγραμμα, δεδομένα, συσκευή, σύστημα ή υπηρεσία, (ii) προορίζεται για την παροχή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή για την παραγωγή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, ή (iii) προκαλεί την αδυναμία πρόσβασης σε δεδομένα, την αδυναμία λειτουργίας οποιουδήποτε μέρους της Υπηρεσίας ή την αδυναμία πλήρους χρήσης τους για τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται.

18.2 Ερμηνεία: Οι αναφορές σε παραγράφους αφορούν παραγράφους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι επικεφαλίδες των άρθρων και παραγράφων δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της Σύμβασης. Οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αυτές στον πληθυντικό περιλαμβάνουν τον ενικό. Ένα πρόσωπο περιλαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μη μετοχικού χαρακτήρα (ανεξάρτητα από το αν έχει ή όχι χωριστή νομική προσωπικότητα) και τους νομικούς και προσωπικούς εκπροσώπους, τους διαδόχους ή τους επιτρεπόμενους εκδοχείς του εν λόγω προσώπου. Οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθέτημα, θεσμοθέτημα, διάταγμα, κανονισμό ή άλλη παρόμοια πράξη θα ερμηνεύεται ως αναφορά στο νομοθέτημα, το θεσμοθέτημα, το διάταγμα, τον κανονισμό ή την πράξη, όπως τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε από οποιοδήποτε μεταγενέστερο νομοθέτημα, θεσμοθέτημα, διάταγμα, κανονισμό ή πράξη ή όπως περιέχεται σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη εκ νέου θεσμοθέτηση αυτού. Αναφορά σε νομοθέτημα ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει κάθε παράγωγο δίκαιο που κατά καιρούς θεσπίζεται δυνάμει του εν λόγω νομοθετήματος ή νομοθετικής διάταξης. Οποιαδήποτε φράση που εισάγεται με τις λέξεις "συμπεριλαμβανομένου", "περιλαμβάνουν", "συγκεκριμένα", "για παράδειγμα" ή οποιαδήποτε παρόμοια έκφραση θα ερμηνεύεται μόνο ως επεξηγηματική και δεν θα ερμηνεύεται ως περιοριστική της γενικότητας