Všeobecné obchodní podmínky

Credit Passport® webová aplikace a webová stránka

1. Úvod

1.1 Vítejte v naší webové aplikaci a na našich webových stránkách (dále jen "Aplikace").

1.2 Výrazy s velkým počátečním písmenem použité v těchto obchodních podmínkách ("VOP") mají význam uvedený v bodě 18.1.

1.3 V těchto obchodních podmínkách:

 • "my", "nám/nás" a "naše" znamená CRIF Czech Credit Bureau, a.s., společnost založenou a existující podle českého práva, se sídlem na adrese Štětkova 1638/16, Praha 4, 14000, s číslem DPH CZ26212242 (Ič.: 26212242).
 • "vy" a "váš" znamená činnost identifikovanou v Online objednávkovém formuláři nebo prostřednictvím platformy Credit Gateway, která s námi uzavírá smlouvu, jež jí a jejím uživatelům umožňuje využívat službu.

1.4 Používáním Aplikace souhlasíte s tím, že se budete řídit:

 • tyto VOP; a
 • Online objednávkový formulář,

které tvoří smlouvu mezi vámi a námi týkající se poskytování Služeb ("Smlouva"). Pokud nesouhlasíte s jakoukoli podmínkou Smlouvy, měli byste vy i všichni ostatní oprávnění uživatelé stejného subjektu okamžitě přestat Aplikaci používat. Naše informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na našich webových stránkách ("Informace o ochraně osobních údajů"): www.creditpassport.com/cs/ochrana-osobnich-udaju.

1.5 Osoba, která odesílá Online objednávkový formulář:

 • zaručuje a prohlašuje, že je oprávněna jednat vaším jménem;
 • potvrzuje, že si tyto VOP přečetla a porozuměla jim;
 • potvrzuje, že si přečetla a porozuměla naší Informaci o ochraně osobních údajů; a
 • se má za to, že souhlasí s podmínkami Smlouvy vaším jménem.

2. O nás

2.1 V souladu s těmito VOP vám prostřednictvím Aplikace poskytneme službu hodnocení úvěrového rizika v reálném čase, která vytvoří zprávu ("Credit Passport") obsahující abecední stupnici skóre a pravděpodobnost selhání za klouzavé období 12 měsíců od data poslední aktualizace Credit Passportu.

3. Doba platnosti a ukončení

3.1 Smlouva je účinná od odeslání Online objednávkového formuláře ("Datum účinnosti"), trvá minimálně jeden měsíc ("Počáteční období") a poté se automaticky obnovuje na další období jednoho měsíce ("Doba obnovení"), pokud není ukončena v souladu s jejími podmínkami.

3.2 Smlouvu můžete kdykoli vypovědět na konci Počátečního období nebo aktuálního období prodloužení výpovědí. My můžeme Smlouvu vypovědět na základě písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž tato výpověď nabude účinnosti na konci Doby obnovení, v němž tato výpověď uplyne.

3.3 Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky, které má k dispozici, může kterákoli smluvní strana ukončit Smlouvu s okamžitou platností písemným oznámením druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana: (i) nezaplatí jakoukoli dlužnou částku podle Smlouvy v den splatnosti a zůstane v prodlení nejméně 30 dní poté, co byla písemně upozorněna, aby takovou platbu provedla; (ii) podstatně poruší jakoukoli jinou podmínku této Smlouvy, přičemž toto porušení je nenapravitelné, nebo (pokud je takové porušení napravitelné) nenapraví toto porušení ve lhůtě 30 dní poté, co byla písemně upozorněna, aby tak učinila; nebo (iii) se stane insolventní.

3.4 Při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu:

 • licence udělené podle bodu 1. okamžitě zaniknou; a
 • žádná práva, opravné prostředky, povinnosti nebo závazky stran, které vznikly do data ukončení, včetně práva požadovat náhradu škody za jakékoli porušení dohody, které existovalo ke dni ukončení nebo před ním, nejsou dotčeny.

4. Žádost o přístup k údajům o bankovním účtu a Credit Passportu

4.1 Jste si vědomi toho, že používání Údajů o bankovních účtech a následně poskytování Služeb je podmíněno podpisem Smlouvy EULA se společností RAISP, kterou výslovně zmocňujete společnost RAISP ke shromažďování Údajů o bankovních účtech a k předávání těchto Údajů o bankovních účtech nám a našim Subdodavatelům za účelem poskytování těchto Služeb. Poskytování Služeb je přísně vázáno a podmíněno plněním Smlouvy EULA uzavřené mezi Vámi a RAISP pro přístup k Údajům o bankovním účtu.

4.2 Abychom vám mohli poskytnout Credit Passport, musíte nám prostřednictvím Aplikace udělit výslovný souhlas s použitím Údajů o bankovním účtu v souladu s Povolenými účely.

5. Poskytování služeb

5.1 Poté, co prostřednictvím Aplikace podáte žádost o vydání Credit Passportu, vám za předpokladu, že dodržíte tyto VOP, poskytneme:

 • shromažďovat všechny dostupné Údaje o bankovních účtech přímo ze systému RAISP;
 • shromažďovat údaje týkající se vaší obchodní činnosti a finanční situace z příslušných zdrojů třetích stran ("Údaje třetích stran");
 • využíváme Údaje o bankovních účtech a Údaje třetích stran (společně dále jen "Údaje o MSP") v našich systémech tak, jak jsou, a neprovádíme žádné ověřování, audit ani hloubkovou analýzu ve vztahu k Údajům o MSP a/nebo jejich přesnosti, kvalitě nebo úplnosti;
 • používat údaje o malých a středních podnicích k posouzení vaší úvěruschopnosti pomocí našeho modelu úvěrového skóringu;
 • poskytnout vám Credit Passport;
 • pravidelně vám po Dobu platnosti Smlouvy poskytovat aktualizovaný Credit Passport,
 • neprodleně řešit veškeré dotazy, které můžete mít v souvislosti s obsahem Credit Passportu, a to v době jeho vydání i po něm;
 • pokud nás upozorníte na jakoukoli chybu v Credit Passportu, neprodleně vám poskytneme podporu bez jakýchkoli nákladů,
 • pokud jste si v Online objednávkovém formuláři zvolili Předplatné Plus, můžete si navíc předplatit:
 • (i) poskytnout vám zprávu Credit Passport velektronickém formátu o výsledku tohoto hodnocení a úrovni úvěruschopnosti ("Úplná zpráva Credit Passport"); a
 • (ii) pouze v případě, že získáte skóre A++, A+, A nebo B, udělit odznak v elektronické podobě obsahující stejné abecední skóre jako zpráva Credit Passport ("Odznak"), který bude vystaven na vašich webových stránkách v souladu s licencí udělenou v bodě 1;
 • poskytovat vám v rámci Aplikace nebo prostřednictvím e-mailu informace o relevantních produktech a službách nabízených našimi Partnery třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

5.2 Malé a střední podniky budeme používat pouze následujícím způsobem:

 • poskytovat vám Služby;
 • zlepšovat Aplikaci, Služby a služby obecně;
 • anonymizovat údaje malých a středních podniků a použít je pro statistické účely; a/nebo
 • sdílet údaje o malých a středních podnicích (i) s třetími osobami pro statistické účely a/nebo (ii) s třetími osobami (například věřiteli nebo společnostmi poskytujícími odborné služby) za účelem posouzení způsobilosti vaší společnosti pro jejich nabídky;
 • sdílet je s třetími osobami pouze způsobem popsaným a pro účely popsané v Informaci o ochraně osobních údajů (dále jen "Povolené účely").

6. Udělení licence

6.1 Za předpokladu, že dodržujete tyto VOP, vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci, která vám a vašim uživatelům umožňuje:

 • ukládat Credit Passport na počítačovém hardwaru, který vlastníte nebo ovládáte;
 • sdílet Credit Passport (bez jakýchkoli změn nebo výmazů) pouze s omezeným počtem třetích osob (včetně finančních institucí), a to výhradně pro účely posouzení vaší žádosti o úvěr těmito třetími osobami, a to na přísně důvěrném základě, za podmínky, že příslušná třetí strana nezpřístupní Credit Passport (celý nebo jeho část) žádné jiné třetí straně; a
 • pouze v případě, že jste si zvolili Předplatné Plus nebo Premium:
 • (i) šířit úplnou zprávu Credit Passport (bez úprav nebo vymazání) jakékoli třetí osobě; a
 • (ii) zobrazit Odznak na svých webových stránkách.

6.2 Nesmíte (a musíte zajistit, aby vaši uživatelé):

 • zpřístupnit nebo distribuovat jakýkoli Credit Passport (částečně nebo vcelku) jakékoli třetí osobě, s výjimkou případů uvedených v bodě 6.1(b);
 • distribuovat výpis z Credit Passportu nebo vystavovat Odznak jinak než v souladu s licencí udělenou v bodě 6.1(c);
 • udělit sublicenci třetí osobě na jakákoli práva k Aplikaci a/nebo Hodnocení;
 • používat Aplikaci a/nebo Vyhodnocení v souvislosti s jakýmkoli prospektem nebo jiným nabídkovým dokumentem týkajícím se cenných papírů nebo aktiv jakéhokoli typu (a berete na vědomí, že Credit Passport není pro takové účely vhodný nebo účelný);
 • používat Aplikaci k jakémukoli jinému komerčnímu účelu než k získání Služeb;
 • používat Aplikaci jakýmkoli nezákonným způsobem, k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu nebo způsobem, který podporuje nebo podněcuje nezákonnou činnost, včetně (bez omezení) porušování duševního vlastnictví;
 • pokusit se získat neoprávněný přístup k: (i) Aplikaci nebo (ii) jakýmkoli sítím, serverům nebo počítačovým systémům připojeným k Aplikaci;
 • upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo zpětně analyzovat jakoukoli část Aplikace nebo přeformátovat či zarámovat jakoukoli část stránek tvořících Aplikaci, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito VOP nebo zákonem; nebo
 • s výjimkou případů uvedených v bodě 6.1 písm. (b), kopírovat, reprodukovat, přebalovat, dále přenášet, přenášet, šířit, distribuovat, redistribuovat, prodávat, dále prodávat, pronajímat, pronajímat, licencovat, poskytovat sublicence, měnit, upravovat nebo přizpůsobovat Hodnocení nebo je ukládat pro jakékoli následné použití vámi nebo jinou osobou pro jakýkoli účel, vcelku nebo zčásti, jakoukoli formou nebo způsobem nebo jakýmikoli prostředky, s výjimkou (i) případů výslovně povolených těmito VOP nebo (ii) s naším předchozím písemným souhlasem, který může být udělen za určitých podmínek.

6.3 Jste odpovědní za jednání a opomenutí svých uživatelů v souvislosti s jejich přístupem k Aplikaci a/nebo používáním Aplikace, Hodnocení a/nebo Služeb, jako by se jednalo o vaše jednání a/nebo opomenutí.

6.4 Souhlasíte svým jménem i jménem svých uživatelů s tím, že každé Hodnocení:

 • je a bude vykládáno výhradně jako vyjádření názoru, nikoli jako prohlášení o skutečnostech nebo doporučení k nákupu, držení nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů; a
 • bude bráno v úvahu pouze jako jeden z faktorů při jakémkoli investičním nebo úvěrovém rozhodnutí, které učiníte vy nebo vaším jménem nebo jakýkoli uživatel či třetí osoba, které je poskytnuto jakékoli Hodnocení. Každá taková strana proto provede vlastní studii a hodnocení ve vztahu k jakémukoli investičnímu nebo úvěrovému rozhodnutí.

6.5 Výslovně nám udělujete nevýhradní, bezplatnou licenci na používání Údajů MSP pro účely, které jsou přiměřeně nutné k tomu, abychom mohli poskytovat Služby podle této Smlouvy nebo poskytovat jiné služby vám nebo třetím osobám.

7. Prohlášení a záruky

7.1 Od Data účinnosti a po celou Dobu platnosti Smlouvy zaručujete a prohlašujete, že:

 • jste oprávněným zástupcem subjektu uvedeného v Online objednávkovém formuláři a máte povolení subjektu uvedeného ve formuláři požádat jeho jménem o přístup ke Credit Passportu;
 • nám poskytnete veškeré informace a přístup ke všem Údajům o bankovním účtu, které lze rozumně považovat za relevantní pro posouzení vaší úvěruschopnosti. Pro vyloučení pochybností to nezahrnuje osobní bankovní účty;
 • ve vztahu ke všem Vašim dalším údajům jste získali veškerá práva a povolení, která jsou nezbytná pro nás, naše zaměstnance, zástupce a Subdodavatele k ukládání, zpracování a přenosu všech vašich dalších údajů, jak je to nezbytné pro plnění našich povinností podle Smlouvy;
 • žádné z vašich dalších údajů, které nám prostřednictvím Aplikace poskytnete, neobsahují Viry ani Materiál, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, hanlivý, obscénní, porušující autorská práva, obtěžující, napomáhající nezákonné činnosti nebo způsobující škodu či újmu jakékoli osobě nebo majetku;
 • jste od uživatelů získali veškerá potřebná práva a povolení pro účely této Smlouvy;
 • jste oprávněni předat nám všechny osobní údaje, které nám předáváte, abychom my a poskytovatelé a Partneři třetích stran popsaní v naší Informaci o ochraně osobních údajů mohli tyto Osobní údaje zákonně používat, zpracovávat a předávat v souladu se Smlouvou a příslušné subjekty údajů, které nejsou stranou této Smlouvy (včetně uživatelů), byly plně informovány o takovém použití, zpracování a předávání a případně s ním vyslovily souhlas, jak vyžadují všechny příslušné Právní předpisy o ochraně osobních údajů; a
 • při používání Aplikace budete vždy dodržovat všechny Platné zákony a zajistíte, aby všichni vaši uživatelé dodržovali všechny Platné zákony.

8. Poplatky

8.1 Pokud je v Online objednávkovém formuláři uvedeno, že jste povinni zaplatit Poplatky, zaplatíte nám Poplatky v souladu s následujícími podmínkami:

 • zaplatíte Poplatek uvedený v Online objednávkovém formuláři, který se vztahuje na úroveň předplatného, kterou jste si vybrali v Online registračním formuláři;
 • každý měsíc vám vystavíme fakturu na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli prostřednictvím Aplikace, za Poplatky, které mají být poskytnuty v daném měsíci;
 • Poplatky budou automaticky strženy prostřednictvím naší platební brány, společnosti Stripe, Inc., pomocí vaší registrované debetní nebo kreditní karty. Všechny tyto Poplatky:
  • (i) jsou bez DPH a vy navíc zaplatíte částku rovnající se DPH, která je z těchto částek vyměřena při doručení faktury s DPH;
  • (ii) bude vyplacena v plné výši bez jakéhokoli započtení, protipohledávky, srážky nebo srážky;
 • můžeme zvýšit Poplatky s účinností od začátku jakékoli Doby obnovení, a to písemným oznámením nejméně 28 dní před začátkem příslušné Doby obnovení.

8.2 Pokud vám Aplikaci a/nebo jakékoli Služby poskytujeme bezplatně, vyhrazujeme si právo Aplikaci a/nebo jakékoli Služby kdykoli a z jakéhokoli důvodu zpoplatnit, a to na základě písemného oznámení, které vám bude zasláno s účinností od následující Doby obnovení. Pokud vám oznámíme, že je třeba zaplatit jakékoli Poplatky, a vy je přijmete, je vaše další používání Aplikace a/nebo jakýchkoli Služeb podmíněno zaplacením těchto Poplatků s účinností od příslušné Doby obnovení.

9. Poplatky za služby připojení k mobilní síti

Berete na vědomí, že podmínky vaší Smlouvy s příslušným poskytovatelem mobilní sítě (dále jen "Poskytovatel mobilní sítě") se na vás vztahují i při používání Aplikace. V důsledku toho vám může Poskytovatel mobilních služeb účtovat poplatky za přístup ke službám připojení k síti po Dobu platnosti připojení při přístupu k Aplikaci nebo jakékoli poplatky třetích stran, které mohou vzniknout. Přijímáte odpovědnost za všechny takové vzniklé poplatky. Pokud nejste plátcem účtu za mobilní telefon nebo kapesní zařízení používané k přístupu do Aplikace, předpokládá se, že jste od plátce účtu obdrželi povolení k používání Aplikace.

10. Duševní vlastnictví

10.1 Naši Subdodavatelé vlastní veškerá práva, včetně práv duševního vlastnictví k Materiálům. Materiály nesmíte používat, kopírovat, upravovat, měnit, reprodukovat, publikovat, zobrazovat, distribuovat, ukládat, přenášet, komerčně využívat ani šířit v jakékoli formě, s výjimkou případů, kdy

 • jak je výslovně povoleno v těchto VOP; nebo
 • s naším předchozím písemným souhlasem.

10.2 My a naši Subdodavatelé si vyhrazujeme veškerá práva k Materiálům, na které vám nebyla výslovně udělena licence podle článku 6.1.

11. Odkaz na třetí strany - Partnery

Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky provozované partnery třetích stran ("Webové stránky třetích stran"). Nemáme žádný vliv ani kontrolu nad takovými Webovými stránkami třetích stran, a pokud není v Aplikaci uvedeno jinak, nejsme zodpovědní za dostupnost Webových stránek třetích stran.

12. Důvěrnost

12.1 Každá smluvní strana může mít přístup k Důvěrným informacím druhé smluvní strany za účelem plnění svých povinností podle této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna zachovávat důvěrnost Důvěrných informací druhé smluvní strany, a pokud to nevyžaduje zákon, nezpřístupní Důvěrné informace druhé smluvní strany žádné třetí straně ani nepoužije Důvěrné informace druhé smluvní strany k jinému účelu než k plnění Smlouvy. Každá smluvní strana podnikne veškeré přiměřené kroky k zajištění toho, aby Důvěrné informace druhé smluvní strany, ke kterým má přístup, nebyly zveřejněny nebo šířeny jejími zaměstnanci nebo zástupci v rozporu s podmínkami této Smlouvy. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za ztrátu, zničení, změnu nebo vyzrazení Důvěrných informací způsobené třetí stranou. Za Důvěrné informace strany se nepovažují informace, které: (i) jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku jednání nebo opomenutí přijímající strany; (ii) byly před zveřejněním v oprávněné držbě druhé smluvní strany; (iii) jsou přijímající straně oprávněně sděleny třetí stranou bez omezení zveřejnění; (iv) jsou nezávisle vyvinuty přijímající stranou, přičemž nezávislé vyvinutí lze prokázat písemným důkazem; nebo (v) musí být zveřejněny ze zákona, jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce nebo jakýmkoli regulačním či správním orgánem.

12.2 Kromě případů uvedených ve Smlouvě žádná ze smluvních stran neučiní ani nedovolí žádné osobě učinit jakékoli veřejné prohlášení týkající se Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran (tento souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen nebo odložen), s výjimkou případů vyžadovaných zákonem, jakýmkoli vládním nebo regulačním orgánem (mimo jiné včetně příslušné burzy cenných papírů), soudem nebo jiným orgánem příslušné jurisdikce.

13. Ochrana údajů

Pro účely zákona o ochraně osobních údajů jsme Správcem Osobních údajů, které nám vy nebo kterýkoli z vašich uživatelů předáte prostřednictvím Aplikace. Osobní údaje poskytnuté vámi a/nebo vašimi uživateli budeme používat pouze v souladu s Informací o ochraně osobních údajů.

14. Omezení odpovědnosti - odškodnění

14.1 Žádné ustanovení Smlouvy neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost (i) za úmrtí nebo újmu na zdraví způsobenou naší nedbalostí, (ii) za podvod nebo podvodně učiněné zkreslené prohlášení nebo (iii) v rozsahu, v němž tuto odpovědnost nelze omezit nebo vyloučit Příslušnými právními předpisy.

14.2 S výhradou ustanovení 14.11 žádná ze smluvních stran neodpovídá druhé smluvní straně na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní (bez ohledu na to, zda taková odpovědnost vznikla na základě Smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak) za jakoukoli ztrátu zisku, prodeje, obratu, smluv, zákazníků, podnikání, předpokládaných úspor, pověsti, softwaru, dat nebo informací (v každém případě přímou nebo nepřímou) nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, a to v každém případě bez ohledu na to, zda si příslušná smluvní strana byla vědoma možnosti vzniku takové skutečnosti.

14.3 S výhradou ustanovení 14.1 a 14.2 je naše celková odpovědnost vůči vám na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní (ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), za porušení zákonných povinností nebo jiná) omezena s ohledem na všechny události, které nastanou v každém Roce předplatného, na (i) 1 000 EUR a (ii) Poplatky, které jste zaplatili nebo jste povinni zaplatit v tomto Roce předplatného, podle toho, která částka je vyšší; s tím, že naše odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli neoprávněným nebo podvodným přístupem k Údajům o bankovním účtu nebo jejich použitím je omezena (ať už smluvně, deliktně (včetně nedbalosti), za porušení zákonné povinnosti nebo jinak) na úroveň našeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, poměrně mezi vámi a ostatními uživateli našich Služeb, kteří jsou postiženi stejnou událostí, jež vede k příslušné odpovědnosti. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vymáhat po druhé smluvní straně jakoukoli správní pokutu nebo sankci uloženou podle článků 82 a 83 GDPR ani za ni není odpovědná. Pokud jde o činnosti zpracování údajů, které spadají do oblasti působnosti GDPR, žádná ze smluvních stran neomezuje ani nevylučuje svou odpovědnost ani se nevzdává svých práv v souvislosti s ustanoveními uvedenými v článku 82 GDPR.

14.4 S výjimkou případů výslovně a specificky uvedených v těchto VOP a v maximálním rozsahu povoleném Platnými zákony:

 • Aplikace, Vyhodnocení a Služby jsou vám poskytovány tak, jak jsou; a
 • ze Smlouvy jsou vyloučeny veškeré záruky, prohlášení, podmínky a všechny ostatní podmínky jakéhokoli druhu vyplývající ze zákona, obecného práva nebo jinak, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli záruk, podmínek nebo ujednání týkajících se přesnosti, dostupnosti, včasnosti, úplnosti, uspokojivé kvality, výkonu a/nebo vhodnosti pro daný účel Aplikace, Hodnocení a/nebo Služeb.

14.5 Nebudeme porušovat Smlouvu ani nést odpovědnost za neposkytnutí Služeb v důsledku okolností, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu. Neneseme odpovědnost za zpoždění, selhání doručení ani za jiné ztráty nebo škody vyplývající z přenosu dat prostřednictvím komunikačních sítí a zařízení, včetně internetu, a vy berete na vědomí, že Služby mohou podléhat omezením, zpožděním a jiným problémům spojeným s používáním takových komunikačních zařízení. Kromě toho neporušujeme Smlouvu ani neodpovídáme za neposkytnutí Služeb za okolností, kdy nemáme přístup k žádné části Údajů MSP, a to buď proto, že jste neudělili nebo znovu neuplatnili příslušný souhlas, nebo proto, že příslušný Externí poskytovatel služby omezuje přístup z důvodů mimo naši kontrolu.

14.6 Hodnocení odráží posouzení vaší úvěruschopnosti. Hodnocení neposkytuje úvěrový rating, nebylo vydáno ratingovou agenturou regulovanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), případně FCA, a nemělo by být jako takové vykládáno nebo na něj spoléháno. Hodnocení je poskytováno výhradně pro vaše výhradní použití.

14.7 Hodnocení je založeno na údajích a informacích, které jste nám poskytli, nebo na údajích a informacích ze zdrojů třetích osob, které nemáme pod kontrolou. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené (i) chybami nebo opomenutím v jakýchkoli údajích, informacích nebo pokynech poskytnutých vámi nebo vašimi uživateli v souvislosti s aplikací, Hodnocením nebo Službami nebo (ii) jakýmikoli kroky, které jsme provedli na váš pokyn.

14.8 Přebíráte výhradní odpovědnost za výsledky získané při používání Aplikace, Hodnocení a Služeb a za závěry vyvozené z tohoto používání.

14.9 Jste povinni nás odškodnit za škody, ztráty, náklady, výdaje a závazky (včetně přiměřených právních poplatků s tím spojených), které nám přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s:

 • vaším používáním Aplikace a/nebo Hodnocení jinak než v souladu s těmito VOP a Platnými zákony; a/nebo
 • jakýkoli nárok vznesený jakoukoli třetí osobou, který vznikl v souvislosti s vaším přístupem a/nebo používáním Aplikace, Hodnocení a/nebo Služeb ze strany vašich uživatelů.

14.10 Budete mít výhradní kontrolu a pravomoc, pokud jde o obhajobu, vypořádání nebo kompromis v případě jakéhokoli nároku třetí osoby, na který se vztahuje odškodnění podle článku 14.9, za předpokladu, že pokud nejsme plně zproštěni jakéhokoli nároku a nemusíme uznat žádnou odpovědnost, musíte získat náš předchozí písemný souhlas s jakýmkoli takovým vypořádáním nebo kompromisem.

15. Pozastavení služby

Pokud víme nebo máme důvodné podezření, že porušujete jakoukoli podmínku této Smlouvy, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo přerušit přístup k Aplikaci, Hodnocení a/nebo jakékoli Službě, a to s upozorněním nebo bez něj, a pokud se tak rozhodneme, neneseme za to žádnou odpovědnost.

16. Stížnosti

16.1 Máte-li stížnost, napište nám prosím na e-mailovou adresu info.cz@creditpassport.com nebo na jinou e-mailovou adresu, kterou vám příležitostně můžeme sdělit.

16.2 Budeme se snažit vaši stížnost vyřešit a vydat vám konečnou odpověď do 15 Pracovních dnů od obdržení stížnosti. Ve výjimečných situacích nemusíme být schopni odpovědět do 15 Pracovních dnů a v takovém případě vás budeme informovat o důvodech zpoždění. V každém případě vám poskytneme odpověď na vaši stížnost do 35 Pracovních dnů od jejího obdržení.

16.3 V závislosti na povaze vaší stížnosti a v případě, že nebudete spokojeni s naší odpovědí, můžete mít právo obrátit se na finančního ombudsmana.

17. Všeobecné

17.1 Vyšší moc. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost na základě této Smlouvy, jestliže nám ve výkonu našich povinností plynoucích ze Smlouvy nebo v provádění našich činností brání nebo je zpožďují události, úkony, opomenutí nebo nehody mimo hranici rozumné kontroly, za předpokladu, že vás informujeme o této události a o očekávané době jejího trvání.

17.2 Změna. Vyhrazujeme si právo tyto VOP příležitostně aktualizovat. Pokud tak učiníme, aktualizovaná verze vstoupí v platnost okamžitě a aktuální VOP jsou k dispozici prostřednictvím odkazu v Aplikaci na tuto stránku. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně kontrolovat tyto VOP, abyste se seznámili s jakoukoli aktualizovanou verzí těchto VOP, a bude se mít za to, že jste s jakoukoli aktualizovanou verzí těchto VOP souhlasili, pokud budete Aplikaci nadále používat.

17.3 Zákaz zřeknutí se práv. Pokud smluvní strana neuplatní některé své právo či opravný prostředek vyplývající z této Smlouvy či ze zákona, nebude se tato skutečnost vykládat tak, že by se smluvní strana tohoto či jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku vzdala a tato skutečnost nebude bránit dalšímu výkonu tohoto či jiného práva nebo opravného prostředku, ani nebude jejich další výkon omezovat. Jednotlivé nebo dílčí uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku nebrání dalšímu uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku nebo jiného práva nebo opravného prostředku, ani jejich uplatnění neomezuje.

17.4 Práva a opravné prostředky. S výjimkou případů výslovně uvedených v této Smlouvě jsou práva a opravné prostředky stanovené v této Smlouvě poskytovány nad rámec jakýchkoli práv či opravných prostředků stanovených zákonem a tato práva nebo opravné prostředky nevylučují.

17.5 Oddělitelnost smluvních ustanovení. Pokud je jakékoli ustanovení (nebo část ustanovení) této Smlouvy shledáno kterýmkoli příslušným soudem či správním orgánem neplatným, nevymahatelným či nezákonným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud by neplatné, nevynutitelné nebo nezákonné ustanovení bylo platné, vynutitelné nebo zákonné, jestliže by některá jeho část byla vynechána, bude toto ustanovení platit s každou úpravou, která je nutná, aby byl uskutečněn obchodní záměr stran.

17.6 Úplná dohoda. Smlouva a veškeré dokumenty, na které se v ní odkazuje, představují úplné ujednání mezi stranami a mají přednost před předchozími ujednáními, dohodou či úmluvou mezi stranami ohledně předmětu, jehož se týkají. Každá ze smluvních stran bere na vědomí a souhlasí, že se při uzavření této Smlouvy nespoléhá na jakékoli závazky, sliby, ujištění, oznámení, prohlášení, záruky nebo porozumění (ať již učiněné nedbalostí nebo nevědomě a písemně či nikoli) jakékoli osoby (bez ohledu na to, zda je či není stranou Smlouvy) ohledně předmětu Smlouvy, kromě toho, kdy je ve Smlouvě výslovně uvedeno něco jiného.

17.7 Postoupení. Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (který nesmí být bezdůvodně odepřen nebo odložen) postoupit, převést, zatížit, uzavřít Subdodavatelskou smlouvu nebo jakýmkoli jiným způsobem nakládat se všemi nebo některými svými právy nebo povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy.

17.8 Nevytvoření partnerství ani zastoupení. Žádné ustanovení této Smlouvy není zamýšleno ani nepůsobí tak, že mezi smluvními  stranami dochází k vytvoření obchodní společnosti nebo společného podniku jakéhokoliv druhu, ani neopravňuje žádnou ze smluvních stran k tomu, aby vystupovala jako zástupce druhé strany, a žádná ze stran není oprávněna jednat jménem druhé smluvní strany, za druhou smluvní stranu, nebo druhou smluvní stranu jakýmkoliv způsobem zavazovat (včetně poskytování prohlášení nebo záruk, převzetí jakéhokoli závazku nebo odpovědnosti a uplatnění jakéhokoli práva nebo pravomoci.

17.9 Oznámení. Veškerá oznámení, která musí být poskytována na základě této Smlouvy, budou písemná a budou nám zasílána e-mailem:

  • na e-mailovou adresu info.cz@creditpassport.com a
  • na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v Online registračním formuláři;

nebo na jinou e-mailovou adresu, kterou jedna ze smluvních stran občas oznámí druhé smluvní straně. Oznámení zaslané e-mailem se považuje za doručené v okamžiku, kdy e-mail vstoupí do informačního systému zamýšleného příjemce, pokud odesílatel neobdržel žádné chybové hlášení o nedoručení.

17.10 Rozhodné právo. Tato Smlouva a všechny spory nebo nároky, které vznikají na základě této Smlouvy, jejího předmětu či uzavření nebo v souvislosti s nimi (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků), se řídí a budou vykládány v souladu se zákony České republiky.

17.11 Soudní příslušnost. Každá ze smluvní strany neodvolatelně souhlasí s tím, že soudy České republiky mají výhradní pravomoc řešit všechny spory nebo nároky vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či uzavřením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).

18. Definice a výklad

18.1 Pro účely této smlouvy platí následující definice:

"Smlouva" má význam uvedený v bodě 1.4.

"Aplikace" má význam uvedený v bodě 1.1.

"Platnými zákony" znamená veškeré příslušné právní a správní předpisy v České republice a v jiných jurisdikcích, včetně místních právních předpisů v jakékoli zemi, v níž používáte Aplikaci nebo kde využíváte Služby.

"Hodnocení" znamená Credit Passport, Úplnou zprávu Credit Passportu, Odznak a/nebo jakékoli údaje, názory, hodnocení, nabídky, statistické, kvantitativní nebo jiné informace týkající se vaší osoby, které vám poskytujeme prostřednictvím Aplikace.

"Odznak" má význam uvedený v bodě 5.1 písm. (i), v bodě (ii).

"Údaje o bankovních účtech" jsou údaje o finančních účtech Uživatele z jednoho nebo více Online bankovních účtů Uživatele shromážděné podle písemných pokynů Uživatele pro RAISP, včetně:

 • údaje o finančním účtu (například číslo účtu, typ, měna, zůstatek) a
 • údaje o transakci (jako je například částka transakce, datum, popis, měna), včetně zvláštních kategorií osobních údajů, jak jsou definovány v článku 9 GDPR, a pokud jsou k dispozici.
 • údaje o uživateli (jako je jméno, příjmení nebo název společnosti, adresa, telefon, e-mailová adresa).

"Základním předplatným" se rozumí úroveň předplatného, která je takto označena v Online objednávkovém formuláři.

"Pracovním dnem" znamená každý den kromě sobot či nedělí nebo státních svátků České republiky.

"Důvěrnými informacemi" znamenají informace, které jsou chráněné nebo důvěrné a které jsou jasně označeny jako takové nebo identifikovány jako Důvěrné informace v souladu s článkem 12.1.

"Správce" má význam, který tomuto pojmu dávají platné právní předpisy o ochraně údajů.

"Credit Passport® " má význam uvedený v bodě 2.1.

"Úplná zpráva Credit Passport" má význam uvedený v bodě 5.1 písm. (i) bodě (i).

"Právní předpisy v oblasti osobních údajů" znamenají nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), český zákon 101/2000 Sb., kterým se přijímají doplňující opatření k provedení GDPR, a veškeré pokyny, stanoviska, rozhodnutí a kodexy praxe vydané pracovní skupinou zřízenou podle článku 29, Evropským sborem pro ochranu osobních údajů nebo českým úřadem pro ochranu osobních údajů, v každém případě ve znění pozdějších změn, rozšíření nebo opětovného přijetí, a veškeré podzákonné právní předpisy vydané na jejich základě.

"Datum účinnosti" má význam uvedený v bodě 3.1.

"Smlouva EULA" znamená licenční smlouvu s koncovým uživatelem, která bude uzavřena mezi vámi a RAISP.

"Poplatky" jsou poplatky, které jste povinni zaplatit v souladu se Smlouvou, jak je uvedeno v Online objednávkovém formuláři nebo jak vám je čas od času oznámíme.

"Počáteční období" má význam uvedený v bodě 3.1.

"Práva duševního vlastnictví" znamenají patenty, žádosti o patenty, užitné vzory, žádosti o užitné vzory, doménová jména, ochranné známky nebo obchodní jména (registrované i neregistrované, nebo neregistrovaná práva, včetně práv zabránit neoprávněnému užívání), práva k know-how (včetně obchodních tajemství, technologie, způsobů výroby, specifikací a dalších informací), návrhy (registrované nebo neregistrované a včetně žádostí o registrované návrhy), práva k databázím, práva na užívání a ochranu důvěrnosti důvěrných informací, autorská práva (včetně práv k návrhu nebo počítačovému softwaru), topografická práva a jiná práva k polovodičovým čipům, práva k vynálezům, právo požadovat náhradu škod za minulá porušení některých nebo veškerých práv majících srovnatelný nebo stejný účinek, bez ohledu na umístění (ať již jsou nebo nejsou registrovaná nebo je možné je zaregistrovat či nikoli) .

"Materiály" znamenají Aplikaci (včetně jejího podkladového softwarového kódu) a Vyhodnocení (s výjimkou Údajů o bankovním účtu a vašich dalších údajů).

"Online objednávkový formulář" znamená vámi vyplněný online objednávkový formulář, který nám odešlete prostřednictvím Aplikace.

"Povolené účely" mají význam uvedený v bodě 5.2(e) .

"Osobní údaje" mají význam udělený tomuto výrazu v příslušných právních předpisech v oblasti ochrany osobních údajů.

"Předplatné Plus" znamená úroveň předplatného, která je takto označena na stránce plánu předplatného.

"Předplatné Prémium" znamená úroveň předplatného, která je jako taková označena na stránce plánu předplatného.

"Informace o ochraně osobních údajů" má význam uvedený v bodě 1.4.

"RAISP" znamená CRIF REALTIME IRELAND LIMITED.

"Doba obnovení" má význam uvedený v bodě 3.1.

"Služby" znamenají (i) služby popsané v článku 5 a (ii) jakékoli další služby, které vám příležitostně poskytujeme v souvislosti s Aplikací a/nebo Hodnocením.

"Údaje MSP" mají význam uvedený v bodě 5.2 písm. (c).

"Subdodavateli" se rozumí: CRIF REALTIME LIMITED, CRIF S.P.A., MICROSOFT AZURE, SHARPSPRING.

"Úroveň předplatného" znamená úroveň předplatného, kterou jste si vybrali v Online objednávkovém formuláři, a to základní předplatné, Předplatné Plus nebo Předplatné Premium.

"Rokem předplatného" se rozumí dvanáctiměsíční období počínající Datem účinnosti nebo výročím Data účinnosti.

"VOP" mají význam uvedený v bodě 1.2.

"Doba platnosti" znamená počáteční dobu platnosti a každou obnovenou dobu platnosti s výhradou dřívějšího ukončení v souladu se Smlouvou.

"Údaje třetích stran" mají význam uvedený v bodě 5.1 písm. (b).

"Partnery třetích stran" se rozumí organizace třetích stran, s nimiž máme obchodní vztah, který zahrnuje propagaci příslušných produktů a Služeb pro vás.

"Externí poskytovatelé služeb" jsou poskytovatelé služeb třetích stran popsaní v Informaci o ochraně osobních údajů, se kterými můžeme sdílet vaše údaje.

"Uživatelem" se rozumí jakákoli osoba, které umožníte přístup k Aplikaci a/nebo její používání.

"Vir" znamená jakýkoli program, rutinu, zařízení nebo škodlivý kód, který (i) je určen ke smazání, znefunkčnění, deaktivaci, neoprávněnému přístupu, narušení nebo jinému poškození jakéhokoli softwaru, programu, dat, zařízení, systému nebo služby; (ii) je určen k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněným úpravám; nebo (iii) způsobuje nedostupnost dat, nefunkčnost jakékoli části Služby nebo jinou nemožnost jejího plného využití.

18.2. Výklad: Odkazy na ustanovení jsou odkazy na ustanovení těchto VOP. Nadpisy článků nemají vliv na výklad této Smlouvy. Slova v jednotném čísle zahrnují množné číslo a v množném čísle zahrnují jednotné číslo. Osoba zahrnuje jednotlivce, právnickou osobu nebo subjekt bez právní subjektivity (bez ohledu na to, zda má samostatnou právní subjektivitu) a její zákonné a osobní zástupce, nástupce nebo oprávněné postupníky. Jakýkoli odkaz na jakýkoli zákon, právní předpis, nařízení, předpis nebo jiný podobný nástroj bude vykládán jako odkaz na zákon, právní předpis, nařízení, předpis nebo nástroj ve znění pozdějších změn nebo nahrazení jakýmkoli pozdějším zákonem, právním předpisem, nařízením, předpisem nebo nástrojem, nebo jak je obsažen v jejich pozdějším opětovném přijetí. Odkaz na zákon nebo zákonné ustanovení zahrnuje všechny podzákonné právní předpisy, které byly na základě tohoto zákona nebo zákonného ustanovení čas od času vydány. Jakékoli slovní spojení uvozené slovy "včetně", "včetně", "zejména", "například" nebo jakýmkoli podobným výrazem se vykládá pouze jako ilustrativní a nesmí být vykládáno jako omezení obecnosti předchozích slov.