Informace o ochraně osobních údajů při používání platformy Credit Passport - Czech Edition

1.      Jméno a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu ch údajů

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. (dále jen "CRIF CZ") se sídlem Štětkova 1638/16, Praha 4, 14000, která je členem skupiny italské společnosti "CRIF S.P.A", lídra v oblasti poskytování úvěrových a obchodních informačních služeb, zpracovává následující informace pro poskytování služeb Credit Passport klientovi.

Kontaktní údaje DPO společnosti CRIF CZ jsou následující: Štětkova 1638/15, Praha 4, 1400, e-mail: poverenec@crif.com.

2.      Účel zpracování údajů CRIF CZ

2.1      Obecně

Údaje malých a středních podniků budeme používat pouze k následujícím účelům: (a) abychom vám mohli poskytovat Služby; (b) abychom mohli zlepšovat Aplikaci, Služby, jak jsou definované v Podmínkách poskytování služeb platformy Credit Passport, a naše služby obecně; (c) abychom mohli anonymizovat Údaje o MSP a použít je pro statistické účely; a/nebo (d) abychom mohli sdílet Údaje o MSP (i) s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat vám požadované služby, (ii) s třetími stranami pro statistické účely a/nebo (iii) s třetími stranami (například s věřiteli nebo společnostmi poskytujícími odborné služby) za účelem posouzení způsobilosti vaší společnosti pro jejich nabídky, a to pouze na základě vašeho výslovného souhlasu; (e) ke sdílení s třetími stranami pouze způsobem popsaným ve stávající Informaci o ochraně osobních údajů a pouze pro účely popsané v samotné Informaci o ochraně osobních údajů; (f) k propagaci nabídek pro vás.

2.2       Registrace jako registrovaný uživatel portálu služeb Credit Passport (klient)

Jakmile se zaregistrujete jako uživatel platformy Credit Passport, zpracováváme Osobní údaje týkající se vás, pokud jsou tyto informace nezbytné k provádění nabízených Služeb – abychom vám mohli poskytnout požadované Služby nebo informace a také pro interní účely, jako je fakturace, identifikace klienta a kontaktování vás. V případě jakýchkoli dotazů použijeme telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které jste nám poskytli při registraci/objednávce.

Pro poskytování výše uvedených Služeb budeme přijímat a zpracovávat Údaje o bankovních účtech vaší společnosti, a proto je poskytování Služeb podmíněno podpisem EULA s RAISP z vaší strany, kterým RAISP výslovně zmocňujete ke shromažďování Údajů o bankovních účtech a k předávání těchto Údajů o bankovních účtech nám a našim subdodavatelům za účelem poskytování těchto Služeb.

Poskytování Služeb je přísně vázáno na plnění Smlouvy EULA uzavřené mezi vámi a RAISP pro přístup k Údajům o bankovním účtu.

Abychom vám mohli poskytnout Credit Passport, musíte nám prostřednictvím Aplikace udělit výslovný souhlas s použitím Údajů o bankovním účtu v souladu s Povolenými účely.

2.3       Registrace jako přidružená osoba (obchodník) registrovaného uživatele

V rámci průzkumu iniciovaného vaším klientem budete požádáni o nahrání údajů o vaší společnosti, aby byly tyto informace klientovi přístupné prostřednictvím platformy Credit Passport. Tyto údaje zpracováváme také proto, abychom vás mohli kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů. Vaše údaje budou použity pro poskytování Služeb vašemu klientovi.

Poskytnuté údaje jsou dále předávány společnosti CRIF S.P.A. za účelem poskytování Služeb.

2.4       Při návštěvě našich webových stránek

Informace, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme za následujícími účely:

  • provádění operací nezbytně nutných k poskytování Služeb nebo iniciativ, které si uživatel může vyžádat, včetně navigace na webových stránkách;
  • Statistické zpracování souhrnných údajů týkajících se webových služeb.

Na webových stránkách, kde budete výslovně požádáni o poskytnutí svých Osobních údajů, najdete v případě potřeby další informace o ochraně osobních údajů a způsobech získání vašeho souhlasu a/nebo o platném právním základu pro zákonné zpracování Osobních údajů v souladu s článkem 6 GDPR.

2.5      Osobní údaje může CRIF CZ zpracovávat také vždy, když jste k tomu dali souhlas pro marketingové účely, a to i prostřednictvím automatických volacích systémů (např. SMS, MMS, e-mail). Poskytnutí Osobních údajů pro tento účel je dobrovolné a související zpracování vyžaduje váš souhlas; případné odmítnutí souhlasu z vaší strany nebude mít žádné důsledky.

2.6       Anonymizace dat

Společnost CRIF CZ rovněž zpracovává Osobní údaje (údaje o transakcích) za účelem jejich anonymizace a následně využívá informace vyplývající z tohoto zpracování k trénování a zlepšování kategorizačního systému a rizikových modelů.

3.      Kategorie zpracování Osobních údajů

3.1       Při registraci a vyplňování informací v platformě Credit Passport shromažďujeme následující údaje:jméno, příjmení, adresu, údaje o společnosti, kontaktní údaje, IČO pro správnou registraci a autorizaci do platformy Credit Passport.

3.2      Poté, co prostřednictvím Aplikace podáte žádost o vydání Credit Pasportu, vám za předpokladu, že dodržíte Podmínky poskytování služeb platformy Credit Passport : (a) shromáždíme veškeré dostupné Údaje o bankovním účtu přímo od RAISP; (b) shromáždíme údaje týkající se vašeho podnikání a finanční situace z příslušných zdrojů třetích osob ("Údaje třetích stran"); (c) použijeme Údaje o bankovním účtu a Údaje třetích stran (společně "Údaje MSP") v našich systémech tak, jak jsou, a nebudeme ověřovat, kontrolovat ani provádět žádnou analýzu náležité péče ve vztahu k Údajům MSP a/nebo jejich přesnosti, kvalitě nebo úplnosti; (d) použijeme Údaje MSP k posouzení vaší úvěruschopnosti pomocí našeho modelu úvěrového skóringu; (e) poskytnout vám Credit Passport; (f) poskytovat vám pravidelně aktualizovaný Credit Passport po dobu trvání Doby platnosti; (g) neprodleně řešit veškeré dotazy, které můžete mít v souvislosti s obsahem Credit Passportu, a to v době jeho vydání i po něm; (h) pokud nás upozorníte na jakoukoli chybu v Credit Passportu, neprodleně vám poskytnout podporu bez jakýchkoli nákladů; (i) navíc, pokud jste si v Online objednávkovém formuláři zvolili Předplatné Plus: (i) poskytne vám zprávu Credit Passport v elektronické podobě o výsledku takového hodnocení a úrovni vaší úvěruschopnosti ("Úplná zpráva Credit Passport"); a (ii) pouze v případě, že získáte skóre A++, A+, A nebo B, udělí vám digitální štítek v elektronické podobě obsahující stejnou bodovou stupnici jako zpráva Credit Passport ("Digitální štítek") k vystavení na vašich webových stránkách v souladu s licencí udělenou v článku 6.1; (j) poskytovat vám v rámci Aplikace nebo prostřednictvím e-mailu informace o příslušných produktech a službách nabízených našimi Partnery třetích stran, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat.

3.3       Při návštěvě našich webových stránek:

Pokud jde o údaje o prohlížení, počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto webových stránek získávají během svého běžného provozu některé Osobní údaje, jejichž přenos je implicitně spojen s používáním internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány ve spojení s identifikovanými subjekty údajů, ale vzhledem ke své povaze by mohly na základě zpracování a spojení s údaji třetích stran umožnit identifikaci uživatelů. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webovým stránkám, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslání požadavku na server a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele. Nepovinné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy uvedené na webových stránkách zahrnuje získávání Osobních údajů uživatele, které jsou nezbytné k odpovědi na žádosti uživatele.

4.      Profilování

Informace, které od vás získáme, používáme k vytvoření skóre a hodnocení (Úplná zpráva Credit Passport) prostřednictvím vysoce vyvinutých skórovacích modelů a algoritmů.

Našim zákazníkům doporučujeme, aby naše výsledky interpretovali a používali podle svých vlastních měřítek. Naši zákazníci se mohou rozhodnout používat naše skóre samostatně nebo je kombinovat s dalšími informacemi, které mají k dispozici. Jejich rozhodování se bude odvíjet od toho, zda podnikatelský subjekt pojistit nebo mu nabídnout, poskytnout mu úvěr, získat ho, obchodovat s ním nebo s ním navázat partnerství. Naše skóre předpovídají pravděpodobnost selhání a/nebo úpadku, zda je pravděpodobné, že podnikatelský subjekt bude pokračovat v obchodování, platit své účty včas, obdrží úvěr, zda by pravděpodobně zakoupil produkt nebo službu, kde se nachází v rámci svého odvětví nebo zda je vystaven nějakým specifickým rizikům. Nepřijímáme žádná rozhodnutí za organizaci – nevedeme ani černé listiny a nenabádáme naše zákazníky, aby se rozhodovali, zda s danou organizací obchodovat.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které má právní účinky, jež se ho podobným způsobem dotýkají nebo podstatně dotýkají (článek 21 GDPR). Společnost CRIF CZ tímto prohlašuje, že v některých případech automatizovaně zpracovává Osobní údaje subjektů údajů, aniž by však využívala automatizované rozhodovací procesy, které v žádném případě nevyvolávají právní účinky, jež by se jich dotýkaly nebo je významně ovlivňovaly tím, že by jim byl odepřen přístup ke službám a zboží nebo vedly k neodůvodněné diskriminaci.

5.      Kategorie příjemců Osobních údajů

Vaše Osobní údaje sdílíme s dalšími osobami pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních a zákonných povinností CRIF CZ, jakož i pro náš oprávněný zájem, zejména s ohledem na Podmínky poskytování služeb platformy Credit Passport.

Vaše údaje sdílíme zejména (i) s třetími osobami, které nám pomáhají při poskytování vámi požadovaných Služeb, (ii) s třetími osobami pro statistické účely a/nebo (iii) s třetími osobami (například věřiteli nebo společnostmi poskytujícími odborné služby) pro posouzení způsobilosti vaší společnosti pro jejich nabídky, a to pouze s vaším výslovným souhlasem, (iv) se společností CRIF Realtime Ltd. za účelem shromažďování, zpracování a poskytování údajů relevantních pro vámi zvolené využití Služby v) se společností CRIF S.P.A. za účelem školení a zlepšování kategorizačního systému a modelů rizik.

6.      Právní základ pro zpracování údajů

Zpracování výše uvedených údajů v rámci Služeb je založeno na čl.6 odst.1 písm. b) GDPR, neboť zpracovávané údaje jsou nezbytné pro plnění Smlouvy a poskytování Služeb. Zpracování výše uvedených údajů pro účely činnosti úvěrového zpravodajství společnosti CRIF CZ a společností skupiny CRIF Group je založeno na oprávněných zájmech po provedení posouzení oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování údajů při používání našich webových stránek je založeno na jedné nebo více z následujících podmínek. Když si vyžádáte Službu nebo když se účastníte Služby poskytované prostřednictvím webových stránek, zpracováváme údaje, které jsou nezbytně nutné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V případě, že dochází k jinému zpracování, například pro marketingové účely nebo je prováděna analýza sledování údajů, je toto zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. V této souvislosti si prosím prostudujte zásady používání souborů cookies na webových stránkách. Zpracování údajů, které spočívá v anonymizaci vašich údajů, probíhá na základě dalšího zpracování v souladu s původním účelem, pro který byly Osobní údaje shromážděny. Uvedené zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť anonymizované údaje jsou následně použity v oprávněném zájmu společnosti CRIF CZ za účelem: a) školení a zdokonalování kategorizačního systému a rizikových modelů, b) poskytování, podpory a zdokonalování Služeb, c) provádění analytického výzkumu, sestavování statistických zpráv a sledování výkonnosti, d) vývoje dalších služeb a produktů a e) sdílení těchto údajů s našimi přidruženými společnostmi, zástupci nebo třetími stranami, se kterými máme obchodní vztah.

7.      Předání do třetí země

Shromážděné informace nebudou předávány do třetí země nebo jinému příjemci, než je výslovně uvedeno v článku 5 Podmínek poskytování služeb platformy Credit Passport. Pokud by jakákoli třetí společnost projevila zájem o získání těchto informací (např. skóre Credit Passport), bude aktivována pouze na základě formálního oznámení a souhlasu.

8.      Doba zpracování údajů

Informace shromážděné od zahájení Služeb budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi vámi a námi a po dobu dalších tří (3) let po jeho ukončení

Navigační údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek uchováváme po dobu maximálně osmnácti (18) měsíců od poslední interakce s webovými stránkami.

9.      Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR a právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Kterékoli z výše uvedených práv můžete kdykoli uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů na pověřence osobních údajů: Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Nusle, e-mail: poverenec@creditpassport.cz.

Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat na adrese https://www.uoou.cz/.

Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte možnost podle čl. 7 GDPR svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání bude mít účinky pouze do budoucna. Zpracování údajů provedené před odvoláním souhlasu není dotčeno. Vezměte prosím také na vědomí, že některé údaje můžeme být nuceni uchovávat po určitou dobu, abychom splnili zákonné požadavky.